Bedrijfsaansprakelijkheid

Het kan altijd gebeuren dat u of één van uw werknemers letsel of schade veroorzaakt. Consumenten die ziek worden van een uw producten, een werknemer die tijdens het werk onfortuinlijk ten val komt: een ongeluk zit in een klein hoekje.

Voor de continuïteit van uw bedrijf is het belangrijk dat het in een klein hoekje blijft. Dat regelt u met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Daarmee zorgt u ervoor dat een claim als gevolg van schade of letsel niet uw hele bedrijf in gevaar brengt.

Veranderingen in uw organisatie en ontwikkelingen in de sector kunnen gevolgen hebben voor uw aansprakelijkheid. Het is dan ook van groot belang dat de verzekering blijft aansluiten op de actuele situatie. Wij helpen u daarbij.

Bescherm de continuïteit van uw bedrijf bij claims na schade of letsel

Bedrijfsaansprakelijkheid

Dekking

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking als u of een van uw medewerkers aansprakelijk is voor schade, die is toegebracht aan personen (letselschade) of zaken (materiële schade) en de eventuele gevolgschade hiervan.

Dit kan schade zijn die is veroorzaakt aan of bij klanten of opdrachtgevers, maar ook schade die betrekking heeft op (mede-)verzekerden op de polis, zoals uw werknemers, meewerkende familieleden, bestuurders, commissarissen, de personeelsvereniging en het pensioenfonds.

Verzekerd

Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd voor:

  • Algemene aansprakelijkheid: schade aan iemand anders of aan zijn spullen die u of uw werknemer veroorzaakt.
  • Werkgeversaansprakelijkheid (goed werkgeverschap): zaakschade van en/of personenschade aan een werknemer of aan zijn spullen door een bedrijfsongeval of een beroepsziekte.
  • Productenaansprakelijkheid: zaak- en/of personenschade die veroorzaakt is door producten die uw bedrijf fabriceert, behandelt, bewerkt, importeert, exporteert of verkoopt.
  • Aansprakelijkheid i.v.m. milieu-aantasting: milieu-aantasting die plotseling en onzeker is en niet het rechtstreekse gevolg is van een langzaam (in-)werkend proces.

Het gevaar van aansprakelijkheid reikt al snel verder dan u denkt

In Nederland ontstaat namelijk meer en meer een ‘claimcultuur’: het aantal schadeclaims neemt zichtbaar toe en ook de hoogte van de schadeclaims laat duidelijk een stijgende lijn zien.

Zo’n hoge claim kan zomaar het einde van uw bedrijf betekenen. Om dat te voorkomen, sluit vrijwel iedere ondernemer een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af. Mocht een aanklacht tot aansprakelijkheid leiden, dan beschermt u met een goede bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering op een eenvoudige manier de continuïteit van uw bedrijf.

Of iemand daadwerkelijk aansprakelijk is, hangt onder andere af van de gedraging van de verzekerde: er moet sprake zijn van ‘onvoorzien’ handelen of nalaten dat voor rekening komt van de verzekerde.

Bij de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is het van belang dat de activiteiten die u verzekert op de polis, daadwerkelijk overeenkomen met de activiteiten die u met uw bedrijf uitvoert. Zo voorkomt u over- of onderverzekering.

‘Kleine lettertjes’ in uw voorwaarden

Zorg ervoor dat u zich in uw algemene voorwaarden al indekt tegen risico’s en aansprakelijkheid.

Deze ‘kleine lettertjes’ bepalen onder welke condities u levert, betaalt, verkoopt, inkoopt, garantie aanbiedt én hoe het zit met uw aansprakelijkheid. Wees hier bij elke nieuwe overeenkomst weer alert op! Vergeet u dit, dan kan het zijn dat uw bedrijf aansprakelijkheden naar zich toe trekt die niet verzekerbaar zijn. De gevolgen hiervan kunnen desastreus zijn voor (de continuïteit van) uw onderneming. Controleer daarom altijd de aansprakelijkheidsparagraaf in de te sluiten overeenkomst en neem bij twijfel contact op met uw verzekeringsadviseur.

Letselschade door ontploffen fles

Een vrouw probeert een fles champagne te ontkurken. Plotsklaps springt de fles uit elkaar en verspreidt grote glassplinters. De vrouw loopt zeer ernstig letsel op aan haar arm en stelt zowel de producent van de wijn, die de wijn ook bottelde, als de fabrikant van de fles aansprakelijk. De rechtbank oordeelt dat het product gebrekkig is en niet de veiligheid biedt die men daarvan mag verwachten. Zowel de wijnproducent als de fabrikant van de fles zijn aansprakelijk voor de gehele schade aansprakelijk, aldus het oordeel van de rechtbank.

Steigerbouwer volgt veiligheids-richtlijn niet op en valt van dak

Het slachtoffer was aan de slag als hulpsteigerbouwer. De veiligheidsinstructies, de veiligheidsregels en het veiligheidsbeleid gaven concreet aan dat de medewerker een harnasgordel diende te dragen en ook aangelijnd moest zijn. Hoewel de medewerker zo’n harnasgordel droeg, was hij echter niet aangelijnd. Toen de medewerker het dak betrad, kon een golfplaat zijn gewicht niet houden. De medewerker maakte een val van ruim vijf meter en kwam met een zware smak op de begane grond terecht. De medewerker werd meer dan een week opgenomen in het ziekenhuis. De verzekeraar van de werkgever stelde dat er geen sprake was van aansprakelijkheid: de medewerker beging een grove overtreding van de veiligheidsregels. Het Hof Den Haag oordeelde daar echter anders over. Zo dient de werkgever immers niet alleen een veiligheidsbeleid en -regels op te stellen, maar dient hij ook voldoende controle uit te oefenen op de naleving ervan. Dat gebeurde in dit geval niet. De werkgever was dan ook gewoon aansprakelijk.

Veelgestelde vragen

Zie hieronder de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.

U bent als ondernemer niet wettelijk verplicht om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dit is echter wel essentieel voor de bescherming en de continuïteit van uw bedrijf. Daarnaast eist een leverancier of opdrachtgever soms dat u goed verzekerd bent.

Een product dat niet de veiligheid biedt die mag worden verwacht, is volgens de wet gebrekkig. De producent is hiervoor aansprakelijk. Het begrip ‘producent’ wordt echter ruim geïnterpreteerd. Onder producent wordt verstaan: de fabrikant van een eindproduct, producent van een grondstof of de fabrikant van een onderdeel, alsmede een ieder die zich als producent presenteert door zijn naam, zijn merk of een ander onderscheidingsteken op het product aan te brengen. Plaatst u op de door u ingekochte producten dus bijvoorbeeld uw handelsnaam of logo, dan kan de afnemer denken dat u de producent bent. U kunt dan als producent worden aangemerkt en aansprakelijk zijn.

Ook een leverancier kan onder omstandigheden op deze grond aansprakelijk worden gehouden.

Als het voorrisico (of inlooprisico) is verzekerd, dan bent u verzekerd als de schade is veroorzaakt voor de ingangsdatum van de verzekering én u de schade meldt na de ingangsdatum van de verzekering. De schade mag niet bij u bekend zijn op het moment dat u de verzekering afsluit. In uw polis staat of het voorrisico is meeverzekerd.

Een borrel of een kantooruitje kan onder de noemer ‘werk’ vallen. De borrel hoeft hiervoor niet persé op de werkvloer plaats te vinden. Ook als het uitje buiten de deur plaatsvindt en de werkgever niet zelf de organisatie op zich heeft genomen, maar dit door een evenementenorganisatie laat uitvoeren, kan er sprake zijn van aansprakelijkheid voor de werkgever. Hoe meer de activiteiten verband houden met het werk des te groter is de kans dat aansprakelijkheid van de werkgever wordt aangenomen. Zelfs indien de werknemers vrijwillig aan de activiteiten meedoen.

Vragen? Stel ze onze experts

Annet Govaert - Proos Sr. Specialist Cyber & Aansprakelijkheid

Stuur een e-mail LinkedIn

010 251 12 46

Guy Heuijerjans Manager Cyber & Aansprakelijkheid

Stuur een e-mail LinkedIn

010 251 12 26

Erik Jansen Sr. Specialist Aansprakelijkheid & Overige Varia

Stuur een e-mail LinkedIn

010 251 12 71

Rob Scheijbeler Sr. Specialist Aansprakelijkheid en Overige Varia

Stuur een e-mail LinkedIn

010 251 12 44

Misschien ook interessant

Top