Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder heeft u wettelijk de verplichting tot (onder andere) behoorlijke taakvervulling en behoorlijk bestuur.

U voldoet niet aan de boekhoud- en publicatieplicht. Of u krijgt te maken met een cyberprobleem dat de continuïteit van uw organisatie in gevaar brengt. Of mensen ervaren misstanden bij een door u geleide fusie, overname of faillissement. Dan richten partijen hun pijlen steeds vaker op uw (vermeende) persoonlijke aansprakelijkheid. Zij kunnen u daarbij in uw gehele privévermogen aanspreken.

Het belang van bestuurders en commissarissen bij toereikende bescherming van hun privévermogen tegen de financiële gevolgen van persoonlijke aansprakelijkheid neemt daarmee toe. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering blijkt nog steeds de beste bescherming te bieden. Eventueel in combinatie met een vrijtekening en vrijwaring door de vennootschap en/of haar aandeelhouder.

Voorkom aanspraken op uw privévermogen bij persoonlijke aansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid

Dekking

Gedekt zijn aanspraken tegen de verzekerde bestuurder of commissaris tot vergoeding van schade die door handelen of nalaten van verzekerde in deze hoedanigheid is veroorzaakt.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is een open polis; alles is gedekt tenzij uitgesloten. Dekkingsuitsluitingen kunnen verschillen. Opzettelijk door de bestuurder veroorzaakte schade en/of beoogde schade is echter altijd uitgesloten. Dat geldt ook voor persoonlijke bevoordeling, vermogensdelicten en personen- en zaakschade. Ook aanspraken die verband houden met feiten die reeds bekend waren ten tijde van het afsluiten van de verzekering of die voor aanvang van de verzekering reeds zijn ingesteld, zijn uitgesloten.

Verzekerd

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is een vermogensschadeverzekering, waarbij zowel de interne als de externe aansprakelijkheid wordt gedekt.

Het te vergoeden bedrag valt in beginsel uiteen in twee delen:

  • Dekking voor een schadevergoedingsverplichting van verzekerden jegens derden.
  • De kosten van verweer en advies, met inbegrip van de proceskosten, tegen aanspraken van derden, ook als deze vorderingen ongegrond blijken.

Doorgaans is er sprake van een wereldwijde dekking. Niet alleen statutair benoemde bestuurders en commissarissen zijn verzekerd, maar ook de zogenaamde medebeleidsbepalers. Er is geen eigen risico.

Toename aantal claims

De rechter lijkt doorgaans terughoudend bij het aannemen van persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders. Toch zien wij in de praktijk een toename van het aantal claims.

Gedupeerden kijken steeds nadrukkelijker naar persoonlijke aansprakelijkheid als sanctie voor ervaren misstanden. Omdat bestuurders in hun gehele privévermogen aangesproken kunnen worden, kiezen zij vaak voor de bescherming door middel van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Tips

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen zijn er in alle soorten en maten. Hoewel de voorwaarden in de kern nagenoeg gelijk zijn, zijn er toch een aantal aandachtspunten:

  • Laat de verzekering op het juiste niveau uitnemen. Vaak is dat op holdingniveau, waar de cijfers worden geconsolideerd. Zo zorgt u ervoor dat zoveel mogelijk deelnemingen (automatisch) onder de dekking vallen.
  • Heeft uw bedrijf buitenlandse deelnemingen? Een polis heeft doorgaans werelddekking maar het is in sommige landen niet altijd mogelijk om adequaat verweer te voeren dan wel om de schadepenningen uit te keren aan de lokale bestuurders. Controleer dit van te voren en sluit eventueel ook lokaal een verzekering af.
  • Is eenmaal een verzekering afgesloten dan is het zaak om alert te blijven op situaties zoals een fusie, overname of faillissement. In dergelijke gevallen eindigt de dekking en dient aandacht te worden besteed aan uitloop.

Schadevoorbeeld bestuurdersaansprakelijkheid

Onttrekken geld aan verliesgevende dochter

Het bestuur van een middelgrote holdingmaatschappij met een aantal handelsondernemingen onttrekt doelbewust vermogen aan een zwaar verliesgevende dochter. De gedachte hierachter is om het vermogen op die wijze voor de groep veilig te stellen. De dochter gaat inderdaad failliet en de crediteuren blijven met lege handen achter. De curator stelt de bestuurders van de holding persoonlijk aansprakelijk namens de benadeelde crediteuren van de failliete dochter.

Schadevoorbeeld bestuurdersaansprakelijkheid

Te grote opdracht

Het bestuur van een scheepswerf is in een opperbeste stemming. Er is een overeenkomst getekend voor de bouw van twee zeer grote baggerschepen. In plaats van winst te kunnen boeken, bedraagt het verlies echter ruim 25 miljoen euro. Dit luidt het faillissement in van de scheepswerf. De curatoren stellen dat het contract voor de bouw van deze schepen voor de werf organisatorisch en financieel een maatje te groot is geweest. Onder andere was het eigen vermogen te laag om de financiering van materialen te dekken. De curatoren stellen de bestuurders persoonlijk aansprakelijk.

Veelgestelde vragen

Zie hieronder de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.

Uitgangspunt in de wet en de rechtspraak is dat rechtspersonen, zoals een bv, zelf aansprakelijk zijn voor hun daden en dat bestuurders en/of feitelijk leidinggevenden van een bv niet automatisch aansprakelijk zijn voor daden van de bv of daden van die bestuurders/feitelijk leidinggevenden namens die bv. Onder omstandigheden bestaan er uitzonderingen op dat uitgangspunt en kunnen bestuurders wel aansprakelijk gesteld worden voor hun daden. We spreken dan van bestuurdersaansprakelijkheid.

Dat hangt af van de inhoud van de vrijwaring. Doorgaans werkt een vrijwaring wel voor eventuele kosten, maar niet in het geval van gebleken aansprakelijkheid. Een vrijwaring werkt overigens alleen voor externe aansprakelijkheid. In geval van faillissement heeft een vrijwaring geen waarde.

Het hanteren van een management-bv is in geen geval een adequate bescherming tegen bestuurdersaansprakelijkheid. Wel is het zo dat de natuurlijke persoon die uiteindelijk ook aansprakelijk wordt gehouden, onder die aansprakelijkheid uit kan komen. Het is dan in beginsel wel aan hem of haar om te bewijzen dat er onvoldoende persoonlijk ernstig verwijtbaar is gehandeld.

Niet alleen de formeel benoemde bestuurders kunnen aansprakelijk worden gehouden. Ook personen die feitelijk opereren als bestuurder (feitelijk beleidsbepalers) kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. De wet stelt een (formeel) bestuurder gelijk aan: degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij bestuurder.

Vragen? Stel ze onze experts

Annet Govaert - Proos Sr. Specialist Cyber & Aansprakelijkheid

Stuur een e-mail LinkedIn

010 251 12 46

Guy Heuijerjans Manager Cyber & Aansprakelijkheid

Stuur een e-mail LinkedIn

010 251 12 26

Erik Jansen Sr. Specialist Aansprakelijkheid & Overige Varia

Stuur een e-mail LinkedIn

010 251 12 71

Rob Scheijbeler Sr. Specialist Aansprakelijkheid en Overige Varia

Stuur een e-mail LinkedIn

010 251 12 44

Misschien ook interessant

Top