Nieuws

Coronavirus en de impact op uw pensioenregeling

Het coronavirus beheerst op dit moment het nieuws. Maar wat is de impact van het virus op uw pensioenregeling? Zo trekken zorgen rondom het virus een behoorlijke wissel op de beurskoersen. Welk effect heeft dit? En hoe zit het als - onverhoopt - een verzekerde deelnemer komt te overlijden in een risicogebied? Wordt er dan wel uitgekeerd? Wij hebben het voor u op een rij gezet.

Please read about pensions and the coronavirus in English at the bottom of this page.

Risicogebied

De Nederlandse overheid geeft middels kleurcodes reisadviezen voor het reizen naar het buitenland. Zo staat oranje voor ‘alleen noodzakelijk reizen’ en rood voor ‘niet reizen’. Tot de uitbraak van het coronavirus kwamen deze kleurcodes voornamelijk voor in onrustige gebieden met een verhoogde kans op onlusten en opstand. Door de verspreiding van het coronavirus heeft de Nederlandse overheid nu ook deelgebieden in landen zoals China en Italië de kleurcodes rood en oranje gegeven. De kans dat een van uw medewerkers naar een door de overheid bestempeld risicogebied afreist is hierdoor toegenomen.

Beperkende voorwaarden

Er zijn verzekeraars die uitsluitingen toepassen indien een verzekerde deelnemer afreist naar een risicogebied. Dit is niet nieuw, maar omdat de kans dat een van uw medewerkers afreist naar een risicogebied toeneemt, vinden wij het van belang om u hierop te wijzen. Intussen hebben de pensioenuitvoerders in deze unieke situatie omtrent het coronavirus hun standpunt ingenomen. Alle pensioenuitvoerders (niet zijnde pensioenfondsen) geven hierbij aan dat zij het advies van het Verbond van Verzekeraars volgen. Dit houdt in dat de beperkende voorwaarden niet van toepassing zijn indien een deelnemer komt te overlijden als gevolg van het coronavirus in een van de aangewezen risicogebieden. Er zal dan een uitkering tot stand komen conform het pensioenreglement.

Beurskoersen

De onrust door het coronavirus heeft tevens tot flinke spanning op de financiële markten gezorgd. Heeft u een premieregeling, dan wordt de premie ten behoeve van het ouderdomspensioen binnen uw pensioenregeling belegd. Daar waar 2019 heeft geleid tot goede beleggingsresultaten van ruim 20%, hebben de koersdalingen van de afgelopen weken er voor gezorgd dat de beleggingswaarde in 2020 flink is afgenomen. Het kan zijn dat uw pensioenuitvoerder de samenstelling van de life cycles als gevolg hiervan zal bijstellen. Het beleggen van pensioen behoeft een langetermijnvisie. Jaarlijks of maandelijks worden pensioenpremies voor uw deelnemers belegd. Nieuw in te leggen premies worden belegd tegen de huidige lagere koersen, zo kan dit ook tot een positief resultaat leiden als de koersen zich weer herstellen.

Heeft u vragen?

Heeft u hier vragen over? Onze experts staan voor u klaar en zijn te bereiken via telefoonnummer 010 251 12 51.

Al onze artikelen en berichten over het coronavirus en de gevolgen voor uw bedrijf en uw personeel vindt u hier:

Corona Dossier

You will probably be receiving daily updates about Coronavirus through various channels. Over the past week, there has been attention in the media to the impact of Coronavirus on pensions. On the one hand, worries about the virus are taking quite a toll on share prices. On the other hand, an insurer may, in certain cases, apply restrictive conditions if an insured participant dies in a risk area.

Risk area

Using colour codes, the Dutch government provides advice for travelling abroad. For example, orange means “only necessary travel” and red stands for “do not travel”. Until the Coronavirus outbreak, these colour codes were mainly seen in areas of unrest where there is an increased risk of disturbance and uprising. Because of the spread of Coronavirus, however, the Dutch government has now also given red and orange colour codes to certain areas in countries like China and Italy. Consequently, there is an increased chance that one of your employees will travel to a place which the government has designated a risk area.

Restrictive conditions

Some insurers apply exclusions to insured participants who travel to a risk area. This is nothing new but because there is an increased risk of one of your employees travelling to such an area, we believe it is important to point this out to you. Meanwhile, pension administrators have taken a position with respect to this unique situation concerning Coronavirus. All pension administrators have said that they will follow the advice given by the Dutch Association of Insurers. This means that restrictive conditions will not apply if a participant dies as a result of Coronavirus in one of the designated risk areas. In that case, a payment will be paid in accordance with the pension scheme.

Share prices

The unrest concerning Coronavirus has also produced considerable unrest in the financial markets. If you have a premium scheme, the premium is invested in your pension scheme for the purpose of providing a retirement pension. While good investment results of more than 20% were achieved in 2019, falling share prices in recent weeks has significantly reduced the investment value for 2020. Consequently, your pension administrator may adjust the composition of its lifecycle products. It is good to remember that pension investing requires a long-term vision. Pension premiums are invested monthly or annually for your participants. Recently deposited premiums are invested at the current lower share prices, which can also lead to a positive result when share prices rebound.

Any questions?

Our expert team is ready to assist you if you would like additional information.


Accountdirector Pensioen


lees meer >

Top