Nieuws

Douaneaangifte: een formaliteit of een risico?

De Europese Unie (EU) is een douane-unie: wie goederen importeert uit landen buiten de EU, krijgt te maken met de Europese douanewetgeving. Om goederen onder een douaneregeling te kunnen plaatsen en uiteindelijk in het vrije verkeer van de EU te kunnen brengen, is een invoeraangifte nodig. Aan de hand hiervan heft en int de douane Europese en bepaalde nationale belastingen die bij invoer van toepassing zijn. Uiteraard is het van belang om te weten wie aangesproken kan worden tot betaling van de douaneschuld die ontstaat bij het in het vrije verkeer brengen van goederen.

Douaneaangifte douane expediteur import wetgeving Concordia de Keizer
Van doorgeefluik tot schuldenaar

Degene die de douaneaangifte doet (de ‘aangever’), moet in de EU gevestigd zijn. Dit hoeft overigens niet de importeur zelf te zijn. Deze kan hiervoor ook een douane-expediteur inschakelen die tegen een vergoeding de hele administratieve handel en wandel uit handen neemt en de in het primaire aangifteproces verschuldigde invoerrechten voldoet bij de douane. Om risico’s verbonden aan het verrichten van douaneformaliteiten voor hun opdrachtgevers te beperken, maken douane-expediteurs sinds 2005 in de praktijk gebruik van de mogelijkheid als direct vertegenwoordiger van hun opdrachtgever te handelen. Een douane-expediteur die namens zijn klant optreedt, moet aan een aantal eisen voldoen. Zo dient hij onder andere in de aangifte jegens de douane te verklaren dat hij in naam van en voor rekening van zijn klant handelt en moet hij vertegenwoordigingsbevoegdheid bezitten. Is niet aan deze eisen voldaan, dan zal de douane stellen dat de douane-expediteur in eigen naam en dus als aangever gehandeld heeft. Daarmee is de douane-expediteur als douaneschuldenaar aan te spreken voor de betaling van de rechten. Dat impliceert een potentieel financieel risico voor de douane-expediteur.

Niet geheel gevrijwaard van risico

Als de douane-expediteur aangifte doet in naam en voor rekening van de importeur (directe vertegenwoordiging), dan is de importeur de aangever en daarmee aansprakelijk voor de aangifte en de betaling. Een nuance hierbij is dat douane-expediteurs wel eens financieel aansprakelijk worden gesteld. Dat kan gebeuren in het geval van correcties van de goederencode, het land van oorsprong of de aangegeven douanewaarde. Dit is een gevolg van de praktijk waarbij professionele douane-expediteurs dagelijks tientallen elektronische aangiften verzorgen voor hun opdrachtgevers en daarbij in de aangifte aangeven dat zij de in het primaire aangifte proces verschuldigde rechten voor hun opdrachtgever zullen betalen. De douane verbindt aan een vergunning elektronisch aangeven en een maandkrediet, de eis van zekerheidstelling. Een andere nuance is dat de douane naast de aangever ook de persoon als schuldenaar kan aanspreken die onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt voor de opstelling van een aangifte terwijl deze persoon wist of redelijkerwijs kon vermoeden dat deze gegevens onjuist of onvolledig waren. Ook een douane-expediteur is hier dus niet geheel vrij van risico.

Zorgvuldigheid troef

Aan het verrichten van douaneformaliteiten zijn potentieel zeer aanzienlijke financiële risico’s verbonden. Voor de importeur die belang heeft bij de goederen gaat het om belasting en dus niet om schade. Voor logistiek dienstverleners die geconfronteerd worden met een claim van de douane, ligt dat anders. Voor hen gaat het wel om schade als de douaneclaim in stand blijft en deze niet verhaalbaar blijkt op de opdrachtgever. We raden douane-expediteurs (en andere logistiek dienstverleners die indirect betrokken zijn bij douaneformaliteiten) dan ook aan om zorgvuldig om te gaan met douaneaangiftes. Zorg dat u uw opdrachtgever kent en dat u weet hoe u door gebruik te maken van directe vertegenwoordiging en algemene voorwaarden de risico’s zoveel mogelijk uit de weg kunt gaan.

Heeft u te maken met internationale handel en douaneaangiftes? Kies voor een goede en veilige aanpak, samen met Concordia de Keizer. Neem hiervoor contact op met Paul Speijer, via telefoonnummer 010 440 26 08 of per mail via paul.speijer@concordiadekeizer.nl

De inhoud van dit artikel is tot stand gekomen naar aanleiding van het seminar dat Concordia de Keizer organiseerde over douanerecht in samenwerking met Kneppelhout & Korthals Advocaten’


Paul Speijer
Manager Marine


Top