Nieuws

Een pensioenakkoord?

Na lange onderhandelingen over een complex dossier zijn werkgevers en vakbonden het eindelijk eens geworden. Een hervorming van het pensioenstelsel is noodzakelijk, aldus de sociale partners. Het concept pensioenakkoord is ingediend bij het kabinet. De partners hopen dat minister Koolmees het akkoord integraal overneemt. Het akkoord bevat in hoofdlijnen vier drastische wijzigingen: ZZP-ers kunnen vrijwillig pensioen opbouwen, de AOW moet minder snel stijgen, de doorsneepremie bij pensioenfondsen verdwijnt en de gegarandeerde pensioenuitkeringen vervallen. Wordt dit akkoord wel overgenomen door de overheid?

Pensioen akkoord doorsneepremie aow leeftijd Concordia de Keizer

De sociale partners hebben een concept pensioenakkoord voorgelegd aan de minister. De minister wacht, alvorens hij enige inhoudelijke uitspraken doet, op het advies van de SER. Het pensioenakkoord is hieronder op hoofdlijnen uitgelegd. Voorwaarde van de sociale partners is dat het totale pakket wordt geaccepteerd en niet een aantal onderdelen ervan.

Omdat het concept op onderdelen haaks op de plannen in het regeerakkoord staat achten wij de kans klein dat het concept 1 op 1 wordt aangenomen en doorgevoerd. Richting 2021 zullen er ons inziens wel veranderingen doorgevoerd gaan worden. Worden er geen veranderingen doorgevoerd zullen veel pensioenfondsen de opgebouwde en ingegane pensioenen moeten korten. De herstelplannen die jaren geleden zijn ingediend lopen dan immers af. Bij het niet behalen van de gestelde doelen moeten fondsen de pensioenen verlagen. Het bedenken van een oplossing die voor de overheid, werkgevers en werknemers acceptabel is blijft toch een hoofdpijndossier.

AOW-leeftijd

De snelle stijging van de AOW-leeftijd moet worden afgeremd. Veel mensen hebben zich onvoldoende kunnen voorbereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd. Dat de AOW-leeftijd op langere termijn doorstijgt is een logische stap, aldus de partners. Daarnaast speelt al jaren de discussie over zware beroepen. Werknemers met een zwaar beroep zouden eerder een AOW-uitkering moeten kunnen krijgen vinden zowel de sociale partners als het kabinet. Een zwaar beroep is echter erg moeilijk te definiëren. De overheid moet maatwerk bedenken en faciliteren om eerdere uittreding mogelijk te maken. Duurzame inzetbaarheid blijft een sleutelwoord in deze maatschappelijke ontwikkeling; werknemers moeten langer gezond kunnen blijven werken en zich hierom een leven lang kunnen ontwikkelen. (Preventis) (link naar Preventis landingspagina)

Werknemers kunnen al eerder dan de AOW-leeftijd met pensioen. Dit heeft wel tot gevolg dat de uitkering lager wordt omdat er langer uitgekeerd moet worden en minder lang wordt opgebouwd. Daarnaast is het gemis aan AOW-uitkering voor veel mensen niet zonder meer op te vangen. Mocht de overheid hier een oplossing voor willen verzinnen zal er meer premie ingelegd moeten worden of dienen de fiscale regels te worden versoepeld. Interessante voetnoot is dat de overheid een flexibele AOW-leeftijd in 2015 al heeft afgewezen. De maatschappelijke opbrengsten van de grotere keuzevrijheid wegen niet op tegen de hogere uitvoeringskosten en uitkeringslasten, aldus staatssecretaris Klijnsma destijds.

Het loslaten van garanties

Deze ontwikkeling geldt voor met name bedrijfstakpensioenfondsen. In het pensioenakkoord kunnen pensioenfondsen gaan kiezen voor een nieuw pensioencontract. Het wordt een toevoeging aan de bestaande mogelijkheden. In overleg met de sociale partners kan worden gekozen om een overstap te maken naar dit nieuwe pensioencontract. Voorwaarde is dat de verplichte aansluiting blijft bestaan. Werkgevers die niet onder de verplichtstelling van een pensioenfonds vallen hebben deze mogelijkheden al. De belangrijke sleutelwoorden zijn collectieve risicodeling en een persoonlijk pensioenvermogen. In slechte tijden worden de pensioenen eerder verlaagd, in goede tijden kan eerder indexatie plaatsvinden. Een moeilijke stap uit het concept pensioenakkoord is dat het nieuwe contract ook geldt voor reeds opgebouwde pensioenen. De weg naar een nieuw pensioencontract of –systeem lijkt nu definitief ingezet. De definitieve vormen zijn daarentegen nog allerminst duidelijk.

Afschaffen van de doorsneepremie

Een andere complexe discussie is de afschaffing van de gelijke premie voor elke werknemer (doorsneepremie). Op dit moment is de premie voor deelnemers van bedrijfstakpensioenfondsen gelijk ongeacht leeftijd. De pensioenopbouw is ook gelijk. Het idee is dat de fiscale regelgeving wordt aangepast en er een leeftijdsonafhankelijke premie wordt opgenomen in de regelgeving. Het resultaat is dat de premie nog steeds gelijk blijft ongeacht de leeftijd. De oudere werknemers bouwen echter minder pensioen op dan de jongere werknemers. Dit wordt degressieve pensioenopbouw genoemd. Omdat deze aanpassing voor alle generaties direct impact heeft op de huidige en toekomstige pensioenopbouw zullen er goede afspraken te worden gemaakt op het gebied van kosten en effecten.  Werkgevers, werknemers en de overheid zullen vooraf hele duidelijke afspraken moeten maken over de financiering van premies en benodigde compensaties. Waar komt deze rekening te liggen?

ZZP-ers bouwen verplicht pensioen op

ZZP-ers krijgen de mogelijkheid pensioen op te bouwen door zich vrijwillig aan te sluiten bij bedrijfstakpensioenfondsen. De voordelen voor de zelfstandige zonder personeel ontstaan door het collectieve karakter op het gebied van beleggingen, risicodeling en kosten. De ZZP-er kan zich aanmelden bij een pensioenfonds of bij de pensioenregeling van de werkgever waar hij werkzaam is.


Accountdirector Pensioen


lees meer >

Top