Nieuws

FAQ zorg-, inkomen- en verzuimverzekeringen

Wij krijgen veel vragen over de impact van het coronavirus op de dekking van verzuim-, WIA- en zorgverzekeringen. Op een aantal veelgestelde vragen leest u hieronder de antwoorden.

Verzuimverzekering

De oorzaak van de ziekte is niet relevant. Bepalend is of de werknemer door ziekte zijn/haar bedongen arbeid niet kan/kon verrichten. Bij de uitkering houdt de verzekeraar uiteraard wel rekening met de gekozen dekking en eigen risicotermijn

Een verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van werknemers voor een werkgever. Als een werknemer om een andere reden dan ziekte niet kan werken, is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling. Dit is bijvoorbeeld het geval in de situatie waarin een werknemer om preventieve redenen in quarantaine moet blijven of een bepaald gebied niet mag/kan verlaten.

WIA-verzekering


Als uw werknemer door (een) beperking(en) een loonverlies van tenminste 35% heeft, is de WIA van toepassing. De oorzaak van de beperking is niet relevant voor de beoordeling van het recht op een WIA-uitkering en een eventueel aanvullende WIA hiaat- of excedentverzekering.

Zorgverzekering


De basisverzekering vergoedt in Nederland de reguliere zorg voor de behandeling van het coronavirus, ook als u zorgkosten maakt tijdens thuisquarantaine. Houd er rekening mee dat deze kosten eerst worden verrekend met het wettelijk eigen risico.

Gaat u op reis naar het buitenland? Controleer dan altijd voor vertrek het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor uw reisbestemming.

In het buitenland kunnen de zorgkosten soms veel hoger zijn dan in Nederland. De basisverzekering vergoedt maximaal het Nederlandse tarief. Kosten boven het Nederlandse tarief zijn voor uw eigen rekening.

Bent u in het buitenland en moet u vanwege het coronavirus in quarantaine? Dan kan het zijn dat u niet alle kosten vergoed krijgt. Dit is afhankelijk van uw situatie. Vergeet niet om altijd uw alarmcentrale (deze gegevens vindt u bij de meeste zorgverzekeraars terug op de achterzijde van uw zorgpas) te bellen voordat u zorgkosten in het buitenland maakt.

Moet u in quarantaine in een buitenlands ziekenhuis? Dan vergoedt de basisverzekering uw zorgkosten tot maximaal het Nederlandse tarief. Heeft u een aanvullende verzekering? Dan vullen sommige aanvullende verzekeringen die de vergoeding aan tot 100% voor de acute noodzakelijk zorg. De vergoeding vanuit een aanvullende verzekering geldt doorgaans niet als u naar een gebied gaat met een negatief reisadvies (oranje of rood).

Moet u buiten het ziekenhuis in quarantaine, bijvoorbeeld in een hotel? Dan vergoeden zorgverzekeraars deze kosten niet. Mogelijk voorziet wel uw reisverzekering hiervoor in een dekking van deze kosten.

Moet u zich in het buitenland op advies van een arts of de autoriteiten laten controleren? Dan krijgt u de kosten hiervan vergoed vanuit de basisverzekering, maar maximaal tot het Nederlandse tarief. Mogelijk dekt uw aanvullende verzekering ook de kosten boven het Nederlandse tarief. Wij verwijzen u hiervoor graag naar uw zorgverzekeraar.

Wilt u zich op uw eigen verzoek laten controleren op het coronavirus? Dan krijgt u de kosten hiervan niet vergoed vanuit de basisverzekering. Mogelijk dekt uw aanvullende verzekering in dat geval wel (een deel van) de kosten. Wij verwijzen u ook hiervoor graag naar uw zorgverzekeraar.


Ander nieuws maar niet onbelangrijk; Transitievergoeding vanaf 1 april 2020

Als uw werknemer meer dan 2 jaar ziek is, mag u de arbeidsovereenkomst beëindigen. Uw werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding. Vanaf 1 april 2020 kunt u als werkgever compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding.

Deze gaat gelden voor alle gevallen waarin de wachttijd van 104 weken is gelegen voor 1 april 2020: bekijk hier het bericht op de website van het uwv.

Heeft u vragen?

Heeft u hier vragen over? Onze experts staan voor u klaar en zijn te bereiken via telefoonnummer 010 251 12 51.

Al onze artikelen en berichten over het coronavirus en de gevolgen voor uw bedrijf en uw personeel vindt u hier:

Corona Dossier

Sickness leave insurance

Does a sickness leave insurance pay out if one of my employees is not able to carry out his/her job because he/she has the coronavirus?

The cause of the illness is not relevant. What does determine the pay out is whether the employee is/was not able to carry out his/her job because of sickness. When the insurance company pays out money, the chosen coverage and deductible period are taken into account. 

Does an sickness leave insurance pay out if one of my employees is not able to carry out his/her job because he/she is placed in quarantine?

An sickness leave insurance covers the continued payment of wages obligation when employees are not able to carry out their job because of sickness. When an employee is not able to carry out his/her job because of a different reason there is no coverage of the continued payment of wages obligations. For example, when an employee, for preventive reasons, has to be placed in quarantine or if he/she is not allowed to leave a specific area.

WIA insurances

I have taken out a WGA-gap and/or WIA-excess insurance as an employer for my employees. My employee have become ill because of the coronavirus. Can the employer appeal to this insurance after 2 years of illness?

The WIA applies If your employee has a wage loss of at least 35% because of limitation/impairment. The cause of a limitation/impairment is not relevant for the assessment of one’s right on a WIA pay out and a possible extended WIA gap- of excessinsurrance.

Health insurance

What does the basic insurance reimburse?

In the Netherlands, the basic insurance reimburses the regular care for the treatment of the coronavirus. Also if you incur any healthcare costs during your quarantine at home. Do take into account that these costs will first offset against the legal deductible risc.

Travelling abroad

Are you planning to travel abroad? Always check the travel advice van het ministerie van Buitenlandse Zaken for your destination.

Healthcare costs can be much more expensive abroad compared to the Netherlands. The basic insurance reimburses your healthcare costs up to a maximum of the Dutch rate. Healthcare costs exceeding the Dutch rate should be paid for by yourself.

Are you abroad and do you have to be quarantined because of the coronavirus? In that case, you may not be reimbursed for all costs. This depends on your situation. Do not forget to always call your emergency center before you incur healthcare costs abroad. You will find the phone numbers on your EHIC map. You will find this information with most health insurance companies on the back of your insurance card.

Quarantine in the hospital

Do you have to be quarantined in a foreign hospital? In that case, the basic insurance reimburses your healthcare costs up to a maximum of the Dutch rate. Do you have additional insurance? Than some of these additional insurance policies supplement the reimbursement up to 100% of the acute necessary care. However, the reimbursement received from an additional insurance usually does not apply if you go to an area with a negative travel advice (orange or red).

Do you have to be quarantined outside the hospital, for example in a hotel? In that case, the health insurers do not reimburse these costs. It may be possible that your travel insurance covers these costs.

Would you like to be checked for the coronavirus abroad?

Do you need to be checked abroad on the basis of advice given by a doctor or the authorities? In that case, the basic insurance provide a reimbursement for the costs but only up to the Dutch rate. It is possible that additional assurance policies may cover the costs above the Dutch rate. For this, we would be happy to direct you to your own health insurance company.

Would you like to be checked for the coronavirus at your own request? In that case, the basic insurance does not reimburse you for these costs. It is possible that your additional insurance does cover (part of) the costs. For this, we would also like to refer you to your own health insurance company.

Other important news

Transition fee as of April 1, 2020

If your employee has been ill for more than 2 years, you may terminate the employment contract. In this case, your employee is entitled to a transition fee. As of April 1 2020, you, as an employer, can apply for compensation for the paid transition allowance.

This will apply to all cases in which the waiting time of 104 weeks: more information at the website of UWV


Etienne Willems
Directeur Employee Benefits


Top