Privacy Statement

Iedereen heeft recht op privacy. Wij doen er daarom alles aan om uw  privacy te borgen. Uiteraard houden wij ons aan de geldende wettelijke verplichtingen, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke gegevens wij vragen en waarvoor wij ze gebruiken leest u hieronder. Ook leest u wat uw rechten zijn, wie toegang heeft tot de data en hoe lang we uw gegevens bewaren. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 17 mei 2018.

Privacybeleid Concordia de Keizer

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Concordia de Keizer (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

Doeleinden & wettelijke grondslag voor de verwerking

Concordia de Keizer verwerkt ten behoeve van haar dienstverlening uw gegevens indien dit:

 1. op basis van uw toestemming voor marketingdoeleinden nodig is
 2. noodzakelijk is voor uitvoering van een overeenkomst en het daaruit voortvloeiende gerechtvaardigd belang
 3. noodzakelijk is voor de nakoming wettelijke verplichting o.a. uit de WWFT
 4. Concordia de Keizer verwerkt de persoonsgegevens van uw medewerkers om uitvoering van de arbeidsovereenkomst mogelijk te maken.

Wanneer u (telefonisch) contact opneemt met Concordia de Keizer is er een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te verwerken. Het doeleinde van deze verwerking is om u goed van dienst te kunnen zijn.

Om de toegankelijkheid van de websites van Concordia de Keizer te optimaliseren, wordt op de website gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestand dat tijdelijk lokaal wordt opgeslagen door uw browser. Lees hier ons cookie-statement

Uw gegevens worden enkel in overeenstemming met dit privacybeleid verwerkt, dus alleen voor bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.

Welke gegevens verwerkt Concordia de Keizer van u?

Concordia de Keizer verwerkt de volgende ten behoeve van de hiervoor benoemde doeleinden, de volgende gegevens:

Voor marketing:

 • Klantgegevens
 • Gegevens over website gebruik
 • Doelgroepgegevens

Voor advisering & verkoop:

 • NAW
 • Financiële gegevens
 • Identificatiegegevens
 • Gegevens van minderjarigen
 • Dienstverbandgegevens
 • Arbeidsongeschiktheidgegevens
 • Salarisgegevens
 • Medische gegevens

Voor schadeafhandelingen

 • Identificatiegegevens
 • Financiële gegevens
 • Schadegegevens
 • Letselgegevens

N.B.:  De website van Concordia de Keizer bevat links naar websites van derden. Concordia de Keizer is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en regelgeving door deze derden.

Verstrekking aan derden

We verstreken uw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden, tenzij we daartoe verplicht zijn op grond van een wettelijke bepaling of op basis van een uitspraak van een rechter.

Verwerken van uw gegevens in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Concordia de Keizer zal uw gegevens in principe niet doorgeven aan een bedrijf in een land buiten de EER tenzij adequate maatregelen zijn getroffen.

Concordia de Keizer is verantwoordelijk om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en heeft de plicht uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik.

Hoe zorgen wij dat uw gegevens goed beveiligd zijn?

We hanteren een informatiebeveiligingsbeleid waarbij voor het bepalen van de maatregelen steeds wordt gekeken naar de huidige stand van de techniek. Naast technische beveiligings-maatregelen zoals het versleutelen van persoonsgegevens en (tweefactor)toegangscontroles op (computer)systemen, maakt Concordia de Keizer gebruik van dataclassificatie, hebben medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. Toegang tot de persoonsgegevens is dan ook op een ‘need to know’ basis.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de goede uitvoering van onze  dienstverlening. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens, het doel waarvoor zij zijn verwerkt en wet en regelgeving. De gegevens worden niet langer bewaard dan 7 jaar na beëindiging dienstverlening.

Melden van datalekken

Mocht onverwachts blijken dat, ondanks de getroffen voorzorgsmaatregelen, er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, dan zullen we dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, brengen we u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. We hebben een interne procedure voor het afhandelen van dergelijke incidenten.

Heeft u via onze website toegang tot persoonsgegevens die niet voor u bestemd zijn? Of zijn er bijvoorbeeld documenten met persoonsgegevens naar u verzonden die een andere persoon betreffen? Meld dit dan via dit formulier. Om uw melding zo snel mogelijk te kunnen verhelpen vragen we u een zo volledig mogelijke beschrijving te geven.

Door middel van dit privacybeleid informeert Concordia de Keizer u voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt kunnen worden. Naast dit recht op informatie heeft u nog andere wettelijke bepaalde rechten. Zo heeft u, onder voorwaarden zoals in de wet bepaald, recht op inzage in uw persoonsgegevens, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht van bezwaar.

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via dit formulier. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om u te identificeren. Wilt u weten hoe u ons veilig kunt voorzien van een kopie legitimatiebewijs ? Klik hier

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons  worden afgewezen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer u meer dan gemiddeld informatieverzoeken doet.

Voor vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Concordia de Keizer.

Mailen:  algemeen@concordiadekeizer.nl

Schrijven: Lichtenauerlaan 202-220, 3062 ME Rotterdam, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming

Bent u niet tevreden over hoe Concordia de Keizer omgaat met uw privacy? Dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij zijn Concordia de Keizer B.V.

Voor de volledigheid:

Dit is ons KvK-nummer 24238493

Dit is ons BTW-identificatienummer 801919939B01

U kunt ons bereiken via:

Mailen algemeen@concordiadekeizer.nl

Bellen 010 251 12 51

Schrijven Lichtenauerlaan 202-220, 3062 ME Rotterdam

 

 

Top