Nieuws

Overnameplannen? Let op ziekte en arbeidsongeschiktheid!

Bij veel overnames is er nauwelijks aandacht voor kosten(risico’s) door ziekte en arbeidsongeschiktheid die bij de overnamekandidaat aanwezig zijn. Dit kan vervelende financiële verrassingen opleveren. Zó vervelend zelfs, dat de aankoop soms uitdraait op een regelrechte miskoop.

De meeste ondernemers weten wel dat ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers grote kostenrisico’s opleveren. Werkgevers zijn tot twaalf jaar financieel verantwoordelijk als de ziekte bij hen ontstaat, ongeacht de aard van het dienstverband. Toch zijn ze vaak niet alert op dit punt als er plannen zijn om een andere onderneming over te nemen. Alsof daar nooit iemand door ziekte of arbeidsongeschiktheid is (of kan zijn) getroffen.

U neemt óók schade en risico’s over

In werkelijkheid kan de schade opduiken uit tal van hoeken die u zonder goede analyse gemakkelijk over het hoofd ziet (zie kader). En als u een overname doet, gaan de bijbehorende schade en risico’s net zo goed naar u over als de onderneming zelf. Soms zijn deze zó groot dat ze een ogenschijnlijk aantrekkelijke overname veranderen in een investering waar u liever van afziet. Of waarvan u achteraf wenst dat u er nooit aan was begonnen.

Enkele hoeken waaruit de schade kan opduiken

Werknemers zijn in het verleden deels arbeidsongeschikt in de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) beland.
Ten tijde van de overname nog lopende verzuimgevallen leiden later tot WGA-instroom.
Tijdelijk personeel is ziek uit dienst gegaan en belandt via de Ziektewet in de WGA.
Een werknemer die hier aanvankelijk niet voor in aanmerking kwam (‘35-minner’) komt door verslechtering van zijn gezondheid alsnog in de WGA.
Een WGA-gerechtigde (ex-) werknemer gaat minder zelf verdienen.
De overname brengt de loonsom tot boven de grens voor een individuele werkhervattingskas-premie.
Uw WGA-eigenrisicodragersverzekeraar wil het overgenomen WGA-risico niet verzekeren.

 

Vooral de WGA-instroom levert grote risico’s op

Dat de risico’s zo groot zijn, komt vooral door de verantwoordelijkheid van werkgevers voor de kosten van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Is ooit een werknemer van het bedrijf dat u overneemt deels arbeidsongeschikt verklaard, dan neemt u de verantwoordelijkheid voor zijn WGA-uitkering over. Die verantwoordelijkheid kan tien jaar doorlopen en een schade van honderdduizenden euro’s opleveren.

Ook zieke (ex-) werknemers vormen een risico

Instroom in de WGA is ook het voornaamste risico bij lopende verzuimgevallen. Bij een nog actief dienstverband moet u het loon doorbetalen, maar kunt u ook zelf sturen op de re-integratie. Gaat het om een zieke werknemer van wie het tijdelijke dienstverband is afgelopen, dan draait u op voor de kosten van zijn Ziektewetuitkering terwijl de re-integratie in principe in handen is van UWV. U kunt hier alleen zelf op sturen als u eigenrisicodrager voor de Ziektewet bent. Ook hierin kunt u overigens sterk worden gehinderd als de over te nemen partij zijn (ex-) werknemers niet meer in beeld heeft.

Eigenrisicodragersplichten gaan mee over

Over eigenrisicodragerschap gesproken: u heeft alle reden om na te gaan of de partij die u over wilt nemen deze status voor de Ziektewet en/of de WGA heeft. Met als belangrijke bijkomende vraag hoe het risico is verzekerd. Bent u zelf geen eigenrisicodrager, dan kunt u na de overname verplicht zijn om Ziektewet- en/of WGA-uitkeringen uit te keren omdat de overgenomen onderneming dat wél was. Het staat niet op voorhand vast dat diens verzekeraar vervolgens verplicht is om lopende uitkeringen te blijven financieren. Dit is alleen het geval als dit uitlooprisico was meeverzekerd.

Beperkte invloed op oude schade WGA-flex

Om het nog wat ingewikkelder te maken, is bij WGA-schade van vóór 1 januari 2017 de vraag van belang of het om vast of tijdelijk personeel gaat. Het is pas sinds de genoemde datum mogelijk om voor beide groepen eigenrisicodrager te zijn. Daarvoor kon dit alleen voor vast personeel. Stel dat u zelf eigenrisicodrager WGA bent en een partij overneemt die dit ook is. Dan kunt u tóch oude WGA-flexschade overnemen waarop u slechts beperkte invloed heeft. UWV is verantwoordelijk voor de re-integratie van de (ex-) werknemers in kwestie.

Ook gedeeltelijke overname kan schade opleveren

Denk tot slot niet dat dit hele verhaal aan u voorbijgaat als u geen volledig bedrijf overneemt, maar een onderdeel. Ook als de oorspronkelijke eigenaar de rest van zijn onderneming voortzet, betekent dit niet dat schade door ziekte of arbeidsongeschiktheid automatisch bij hem thuishoort. Opereerde het bedrijfsonderdeel dat u aankoopt in de praktijk zelfstandig, dan kan de fiscus oordelen dat u feitelijk een onderneming overneemt. Schade die binnen deze onderneming is ontstaan, gaat dan volledig of naar rato naar u over. Staar u dus niet blind op formele bedrijfsstructuren of de aan- of afwezigheid van een fiscale inhoudingsplicht.

Zo beperkt u risico’s en schade bij overnames

Als u overnameplannen heeft: weet wat u precies overneemt! Maak werk van een goede inventarisatie van schade en risico’s door ziekte en arbeidsongeschiktheid. De investering valt doorgaans in het niet bij de kostenrisico’s die u anders loopt.
Als u na een overname schade heeft: laat u adviseren over opties om de schadelast te beheersen. Zelfs als u geen eigenrisicodrager bent, kunt u vaak toch fiks besparen. Bijvoorbeeld door na gaan of UWV schade correct aan u toerekent en of er kansen zijn om die te verhalen of met subsidies te beperken. Ook (ex-) werknemers blijven volgen en bij situatieveranderingen laten herbeoordelen, kan helpen.

 

Meer weten?

Neem contact op met onze consultant Leony Slagter via telefoonnummer 06 – 51 15 40 07. Zij helpt u graag verder.

Download artikel

 

Op de hoogte blijven?

Altijd op de hoogte blijven van de risico's in uw sector? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

 

 

 

 

 


Consultant Sociale Zekerheid


lees meer >

Top