Nieuws

Pensioen Flits

Het pensioenlandschap is continu in beweging: de minister krijgt vragen of schrijft brieven; er worden rechterlijke uitspraken gedaan of er zijn andere interessante ontwikkelingen. We delen deze informatie voortaan graag met u in de Pensioen Flits.

Pensioen Flits Concordia de Keizer
Nabestaandenpensioen onderbelicht?

In een brief van 14 januari 2019 geeft Minister Koolmees aan dat hij advies heeft gevraagd aan de Sociaal Economische Raad om te kijken of de nabestaandenpensioenen van dit moment nog wel passen bij de maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende flexibele arbeidsmarkt. Werknemers wisselen vaker dan vroeger van werkgever waardoor de achterliggende dienstjaren vaak vervallen voor de berekening van het nabestaandenpensioen.

Gevolg is een steeds lager nabestaandenpensioen. De nabestaandenuitkering uit de Algemene nabestaandenwet (ANW) van de overheid voorziet lang niet in alle gevallen in – voldoende – uitkering voor de nabestaanden. Waardeoverdracht van de pensioenaanspraken kan het nabestaandenpensioen deels repareren, maar is lang niet altijd verstandig.

Hieruit blijkt maar weer dat medewerkers zelf ook goed op de hoogte moeten zijn van hun pensioenvoorziening om onder meer schrijnende situaties bij een onverhoopt overlijden te voorkomen. Pensioencommunicatie aan uw werknemers is belangrijk, maar wordt vaak onderbelicht.

Ouderenbeleid en duurzame inzetbaarheid

Oudere werknemers hebben een aantal forse tegenvallers moeten incasseren. Zo moeten ze vijf jaar langer doorwerken dan zij vijftien jaar geleden voor ogen hadden; prepensioen is al geruime tijd afgeschaft en de AOW-leeftijd stijgt maar door.

Met behulp van de flexibele factoren in de pensioenregeling kunnen werknemers:

  • toch eerder met pensioen
  • gedeeltelijk met pensioen
  • een AOW-compensatie krijgen als ze eerder stoppen met werken

Dit biedt de mogelijkheid om oudere werknemers te ontlasten en geeft jongere medewerkers een beter perspectief op doorstroming. Bovendien wordt de kans op loonschade door ziekte voor de werkgever sterk beperkt. Een gesprek en een (verkorte) financiële analyse helpt de werknemer om deze keuze weloverwogen te maken.

Loopt uw pensioencontract af?

De werkgever sluit een uitvoeringsovereenkomst af met de uitvoerder van de pensioenregeling. Dit wordt veelal voor bepaalde tijd gedaan, waardoor deze overeenkomst op enig moment afloopt. Het is verstandig om een verlengingstraject tijdig op te starten.

Let tijdens het adviestraject op:

– de mogelijkheden voor verschillende uitvoerders (algemeen pensioenfonds, premiepensioeninstelling, pensioenfonds, verzekeraar)

– de stijgende kosten in de komende vijf jaar

– de verschillen tussen een uitkerings- en premieovereenkomst

Daarnaast is het erg belangrijk te (laten) onderzoeken of bepaalde werkzaamheden onder een verplichtgesteld pensioenfonds vallen. Een toekomstige verplichting kan verregaande financiële consequenties hebben voor de werkgever.

Meer informatie

Heeft u onze hulp nodig om het pensioenbewustzijn bij uw medewerkers te vergroten? Wilt u advies bij een plan van aanpak voor een verlengingstraject? Neem dan contact op met een van onze pensioenconsultants, wij helpen u graag.


Accountdirector Pensioen


lees meer >

Top