Q & A Pensioencommunicatie

Vraagstelling:

Ben ik als werkgever eindverantwoordelijk voor de communicatie over de pensioenovereenkomst met de werknemers?

Vanaf 1 juli 2015 is de Wet Pensioencommunicatie (1) gefaseerd in werking getreden. De wet heeft tot doel dat mensen een persoonlijk en transparant totaaloverzicht van hun pensioen krijgen en moet ervoor zorgen dat pensioenfondsen en pensioenverzekeraars informatie verstrekken die aansluit bij de wensen van de deelnemer.

Het moet duidelijk zijn welke keuzes de werknemers hebben (handelingsbekwaam) en wat de gevolgen zijn van belangrijke levensgebeurtenissen (life-events) zoals bijvoorbeeld indiensttreding, het opnemen van onbetaald verlof, samenwonen, werkloosheid of overlijden voor en na de pensioendatum.

Het pensioenbewustzijn van deelnemers in het algemeen is laag. De Wet Pensioencommunicatie moet daarin verandering brengen. Door bijvoorbeeld de introductie van het Pensioen 1-2-3.

Laag 1 is een bijzonder eenvoudige weergave van de inhoud van de pensioenovereenkomst, laag 3 is de in detail uitgewerkte overeenkomst. Doordat de werknemer kan kiezen om laag 1, 2 of 3 te lezen, is er voor elke werknemer een begrijpelijk document beschikbaar.

Daarnaast zorgt deze wetgeving ervoor dat niet alleen de pensioenuitvoerder verantwoordelijk is voor het pensioenbewustzijn van de deelnemers maar ook de werkgever verantwoordelijkheid draagt.

De werkgever heeft een informatie-, waarschuwings- en zorgplicht naar de deelnemers, dient het pensioenbewustzijn van de deelnemers te ontwikkelen en is eindverantwoordelijk.                                 Onvoldoende informatieverstrekking kan in de toekomst tot aansprakelijkheid leiden.

(1) Wet van 20 mei 2015 tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie

De werkgever informeert de werknemer binnen een maand na aanvang van de werkzaamheden schriftelijk of elektronisch of hij de werknemer al dan niet een aanbod tot het sluiten van een pensioenovereenkomst doet, en zo ja, binnen welke termijn het aanbod wordt gedaan en wie de pensioenuitvoerder is (2). Voor het elektronisch verstrekken van de informatie is uitdrukkelijke instemming van de werknemer vereist (3).

De werkgever draagt er zorg voor dat de werknemer waarmee hij een pensioenovereenkomst heeft gesloten en die pensioenaanspraken verwerft, binnen drie maanden na de start van de verwerving door de pensioenuitvoerder wordt geïnformeerd over de kenmerken van de pensioenregeling, waaronder de mogelijkheid te kiezen voor een variabele uitkering, de uitvoering van de pensioenregeling en over persoonlijke omstandigheden die een actie van de werknemer kunnen vergen. De werknemer wordt daarbij tevens gewezen op de website van de pensioenuitvoerder en op de mogelijkheid het pensioenregister te raadplegen (4).

De werkgever heeft op basis van de uitvoeringsovereenkomst met de pensioenuitvoerder ook een informatieplicht jegens de uitvoerder van de pensioenregeling. De werkgever dient alle relevante informatie die invloed heeft op de uitvoering van de pensioenregeling door te geven aan de uitvoerder (5). Per uitvoeringsovereenkomst en pensioenregeling kan deze informatieplicht verschillen.

Hoofdstuk 4 van de Pensioenwet beschrijft vervolgens de verplichtingen die de uitvoerder heeft ten aanzien van informatieverstrekking richting de deelnemers, ex-deelnemers en (gewezen) partners (6).

(2) Artikel 7, lid 1 Pensioenwet

(3) Artikel 7, lid 5 Pensioenwet

(4) Artikel 21, lid 1 Pensioenwet

(5) Artikel 25, lid 1, sub c Pensioenwet

(6) Artikel 32 tot en met 50 Pensioenwet

In de wetgeving is duidelijk vastgelegd dat zowel de uitvoerder als de werkgever een gedeelde verantwoordelijkheid dragen op het gebied van informatieverstrekking en –voorziening naar de werknemers en (ex) deelnemers aan de pensioenregeling.

In de praktijk bestaat er ons inziens echter een discrepantie tussen:

  • Informatie verstrekken over één betreffende pensioenregeling of informatie over het gehele pakket verzekerbare arbeidsvoorwaarden van de werkgever, inclusief arbeidsongeschiktheids- en overlijdensvoorzieningen;
  • Het alleen informatie verstrekken over de (basis) pensioenregeling, maar onvoldoende over de te bereiken pensioenen en mogelijkheden om waar nodig zelf bij te sparen.

En wat te doen als de werkgever meerdere pensioenregelingen en andere verzekeringen heeft bij verschillende uitvoerders? De informatiestroom van de uitvoerders zal verwarring wekken omdat zij niet weten welke verzekeringen de werkgever elders heeft.

Naast de reeds besproken verplichtingen van de werkgever en uitvoerder hebben de werkgever en werknemer samen de verantwoordelijkheid om alle persoonlijke informatie op orde te hebben zoals bijvoorbeeld partnergegevens. Weet een werknemer wanneer er sprake is van een partner voor pensioen volgens de partnerdefinitie? En geeft de werknemer een persoonlijke wijziging in de gezinssituatie überhaupt door aan de werkgever?

Een laatste vraag die gesteld kan worden is of het volstaat om de deelnemer eenmalig te informeren bij aanvang van deelname aan de pensioenregeling? Nee, als gevolg van de diverse life-events die plaats kunnen hebben zijn wij van mening dat dit niet volstaat. Tussen de aanvang van deelname en het bereiken van de pensioendatum is er vrijwel altijd sprake van diverse life-events die gevolgen hebben voor de persoonlijke situatie van de deelnemer.

Volstaat afwachten? Nee, ons advies is om de werknemer periodiek correct, duidelijk en evenwichtig (7) te informeren over de inhoud van de (gewijzigde) pensioenregeling, de individuele keuzemogelijkheden, de gevolgen van life-events en de eigen verantwoordelijkheid om wijzigingen in de persoonlijke situatie door te geven aan de werkgever. In het kader van personele dossiervorming van de werkgever jaarlijks een check uitvoeren op de correctheid van de personeelsgegevens.

(7) Artikel 48, lid 1 Pensioenwet. Deze plicht geldt voor de pensioenuitvoerder. Indien een werkgever echter informatie verstrekt zullen ons inziens dezelfde criteria gelden op basis van de uitspraak van Gerechtshof Den Haag, 16-02-2016 (ECLI :nl:ghdha:2016:231).

 

Heeft u vragen?

Joep Trienekens Accountdirector Pensioen

Stuur een e-mail LinkedIn

06 28 83 31 54

Erik Bravenboer Sr. Consultant Pensioen

Stuur een e-mail LinkedIn

06 24 92 65 06

Daisy van der Linden Sr. Relatiebeheerder Employee Benefits

Stuur een e-mail LinkedIn

010 251 12 11

Astrid Scheffe Sr. Relatiebeheerder Employee Benefits

Stuur een e-mail LinkedIn

010 251 12 10

Marco Harskamp Relatiebeheerder Employee Benefits

Stuur een e-mail LinkedIn

010 251 12 12

Raisa Visser Sr. Consultant Pensioen

Stuur een e-mail LinkedIn

06 40 49 42 77

Corine van den Broek Relatiebeheerder Employee Benefits

Stuur een e-mail LinkedIn

010 251 12 86

Karin Hartmanns Manager Relatiebeheer Employee Benefits

Stuur een e-mail LinkedIn

010 251 12 09

Sophie Speelman Sr. Adviseur Leven

Stuur een e-mail LinkedIn

010 251 12 15

Etienne Willems Directeur Employee Benefits

Stuur een e-mail LinkedIn

06 22 51 34 26

Pensioencommunicatie

Wij gaan graag de uitdaging aan om samen met u innovatieve nieuwe vormen van communicatie te bedenken en ontwerpen.

Ontwerp bijvoorbeeld een quiz met een presentje voor de winnaar. Uw werknemers gaan zich gegarandeerd verdiepen in de pensioenregeling.

In alle gevallen zorgen wij er voor dat uw zorgplicht wordt nagekomen uit hoofde van de Wet Pensioencommunicatie.

Meer weten over onze aanpak?

FOCUS OP BEHOEFTE

Ons doel is dat u zorgeloos kunt ondernemen, gesteund door de kennis van onze professionals. Kennis die anderen niet hebben. Gespecialiseerde kennis op vrijwel alle gebieden, verankerd in een internationaal netwerk. Wij zijn op de hoogte van de ontwikkelingen in uw branche en zetten deze kennis voor u in.

Onze klanten zien het belang van onze kennis en advies en passen dit toe in hun bedrijfsvoering. Ze ervaren ons als hun kennispartner bij wie ze altijd terecht kunnen, met een eenvoudig risicovraagstuk, of iets dat om complex maatwerk vraagt. Onze klanten weten: bij Concordia de Keizer word ik goed geholpen.

 

Bekijk de video van Joep!

Uw kennispartner

Onze klanten zien het belang van onze kennis en advies en passen dit toe in hun bedrijfsvoering. Ze ervaren ons als hun kennispartner bij wie ze altijd terecht kunnen, met een eenvoudig risicovraagstuk, of iets dat om complex maatwerk vraagt.

Q & A Waardeoverdracht
Vraagstelling:

Ik ontvang als werkgever een nota (bijbetalingsverplichting) van de pensioenuitvoerder als gevolg van een inkomende of uitgaande waardeoverdracht. Moet ik de nota altijd betalen of zijn er uitzonderingen?

Bekijk hier het antwoord

 

Top