Q & A Waardeoverdracht

Vraagstelling:

Ik ontvang als werkgever een nota (bijbetalingsverplichting) van de pensioenuitvoerder als gevolg van een inkomende of uitgaande waardeoverdracht. Moet ik de nota altijd betalen of zijn er uitzonderingen?

Niet bijbetalen

De bijbetalingsverplichting hoeft niet te worden nagekomen als de overdragende pensioenuitvoerder een verzekeraar is en de werkgever de bijbetalingsverplichting niet kan nakomen. Dat de nota niet betaald kan worden dient schriftelijk te worden aangetoond door een accountant die niet is verbonden aan de werkgever(3).

Vervolgens wordt onderscheid gemaakt op basis van de startdatum van de pensioenopbouw als gevolg van een baanwissel.

Er zijn twee situaties die zich kunnen voordoen:

1) Start pensioenopbouw bij ontvangende pensioenuitvoerder voor 2015(4)

De bijbetalingsverplichting hoeft niet te worden nagekomen als:

 1. De koopsom hoger is dan € 15.000,-, en;
 2. De koopsom meer bedraagt dan 10% van de overdrachtswaarde, en;
 3. De werkgever een ‘kleine’5 werkgever is.

2) Start pensioenopbouw ontvangende pensioenuitvoerder op of na 2015(6)

De bijbetalingsverplichting hoeft niet te worden nagekomen als:

 1. De koopsom hoger is dan € 15.000,-, en;
 2. De koopsom meer bedraagt dan 10% van de overdrachtswaarde.

De referte-eis ‘kleine’ werkgever is hiermee vervallen.

Grote werkgevers kunnen afzien van de bijbetalingsverplichting als de pensioenopbouw na 1-1-2015 is gestart en aan beide criteria is voldaan (€ 15.000,- en 10% van overdrachtswaarde).

De werkgever ontvangt in deze situatie een brief van de pensioenuitvoerder of hij bereid is bij te betalen bij de waardeoverdracht. Indien de werkgever akkoord gaat met de bijbetalingsverplichting dient de werkgever dit schriftelijk kenbaar te maken aan de pensioenuitvoerder.

Indien de werkgever niet reageert op het verzoek tot bijbetaling gaat de werkgever niet akkoord(7).

De toets of bijbetaling moet worden nagekomen wordt per overdracht (polis) bekeken.

Wel bijbetalen

Indien een werknemer overdracht wil plegen naar een pensioenregeling waar hij al vóór 1-1-2015 pensioen is gaan opbouwen kan worden gesteld dat een grote werkgever sowieso een bijbetalingsverplichting heeft. Let wel dat de werknemer dan moet voldoen aan de zes- maandstermijn. De werknemer dient uiterlijk binnen zes maanden na indiensttreding (start pensioenopbouw) het verzoek tot waardeoverdracht te hebben gedaan. Deze situatie zal op dit moment niet meer voorkomen.

Zowel de kleine als de grote werkgever dienen bij te betalen als de bijbetalingsverplichting kleiner is dan €15.000,- of minder dan 10% bedraagt van de overdrachtswaarde.

3 Art. 72, onder C, Pensioenwet

4 Art. 19a, Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling

5 Premieplichtig loon is gelijk aan of minder dan 25 maal het door het UWV vastgestelde gemiddelde premieplichtig loon per werknemer in het kalenderjaar. (€ 32.200 x 25 = € 805.000,- voor 2017)

6 Art. 19b, Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling

7 Art. 19b, lid 3, Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling

In beginsel is de werkgever verplicht mee te werken aan waardeoverdracht.

Op basis van door de minister vastgestelde rekenregels wordt eerst de overdrachtswaarde berekend(1).

De overdrachtswaarde is de waarde die nodig is om de tot dan opgebouwde pensioenaanspraak van de werknemer te kunnen garanderen. Een pensioenaanspraak is de opgebouwde levenslange uitkering per jaar vanaf de pensioenleeftijd. De werknemer mag immers geen ‘nadeel’ ondervinden aan waardeoverdracht.

De werknemer heeft een pensioenaanspraak opgebouwd die ook een geldelijke waarde vertegenwoordigd. De werkelijk opgebouwde waarde die overgedragen zal worden, de afkoopwaarde, kan lager of hoger zijn dan de overdrachtswaarde die is berekend. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat de oude werkgever geld terugkrijgt of bij moet betalen(2).

De overdrachtswaarde wordt vervolgens gebruikt om de pensioenaanspraak te bepalen die in de nieuwe regeling ingekocht moet worden (inkoopwaarde). In de nieuwe pensioenregeling gelden waarschijnlijk echter andere rekenregels dan de wettelijk vastgestelde.

De overdrachtswaarde kan derhalve weer hoger of lager zijn dan de benodigde inkoopwaarde.

Indien de overdrachtswaarde hoger is dan de inkoopwaarde wordt met het meerdere extra pensioen ingekocht voor de werknemer.

Indien de overdrachtswaarde lager is dan de benodigde inkoopwaarde, dient de nieuwe werkgever bij te betalen.

Er zijn verschillende (tijdelijke) maatregelen waardoor echter een bijbetalingsverplichting niet aan de orde is.

 • Opgebouwde pensioenaanspraak wordt afgekocht, dit resulteert in de afkoopwaarde.
 • Verschil tussen afkoopwaarde en overdrachtswaarde is ten laste / gunste oude werkgever
 • Overdrachtswaarde wordt berekend volgens standaardtarief en marktrentes die door de Minister jaarlijks worden bepaald
 • Overdrachtswaarde bepaalt ook hoe hoog in te kopen pensioenaanspraak in nieuwe regeling is
 • De in te kopen pensioenaanspraak heeft een inkoopwaarde volgens de contracttarieven die de nieuwe werkgever met de uitvoerder heeft bedongen
 • Indien inkoopwaarde hoger is dan overdrachtswaarde betaalt nieuwe werkgever bij
 • Indien inkoopwaarde lager is dan overdrachtswaarde wordt surplus in pensioenpolis werknemer gestopt om extra pensioen aan te kopen

1 Art. 25, lid 1 Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregelingen

2 Art. 26 Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregelingen

 

 

Heeft u vragen?

Joep Trienekens Accountdirector Pensioen

Stuur een e-mail LinkedIn

06 28 83 31 54

Erik Bravenboer Sr. Consultant Pensioen

Stuur een e-mail LinkedIn

06 24 92 65 06

Daisy van der Linden Sr. Relatiebeheerder Employee Benefits

Stuur een e-mail LinkedIn

010 251 12 11

Astrid Scheffe Sr. Relatiebeheerder Employee Benefits

Stuur een e-mail LinkedIn

010 251 12 10

Marco Harskamp Relatiebeheerder Employee Benefits

Stuur een e-mail LinkedIn

010 251 12 12

Raisa Visser Sr. Consultant Pensioen

Stuur een e-mail LinkedIn

06 40 49 42 77

Corine van den Broek Relatiebeheerder Employee Benefits

Stuur een e-mail LinkedIn

010 251 12 86

Karin Hartmanns Manager Relatiebeheer Employee Benefits

Stuur een e-mail LinkedIn

010 251 12 09

Sophie Speelman Sr. Adviseur Leven

Stuur een e-mail LinkedIn

010 251 12 15

Etienne Willems Directeur Employee Benefits

Stuur een e-mail LinkedIn

06 22 51 34 26

Uw kennispartner

Onze klanten zien het belang van onze kennis en advies en passen dit toe in hun bedrijfsvoering. Ze ervaren ons als hun kennispartner bij wie ze altijd terecht kunnen, met een eenvoudig risicovraagstuk, of iets dat om complex maatwerk vraagt.

Q & A Pensioencommunicatie
Vraagstelling:

Ben ik als werkgever eindverantwoordelijk voor de communicatie over de pensioenovereenkomst met de werknemers?

Bekijk hier het antwoord

FOCUS OP BEHOEFTE

Ons doel is dat u zorgeloos kunt ondernemen, gesteund door de kennis van onze professionals. Kennis die anderen niet hebben. Gespecialiseerde kennis op vrijwel alle gebieden, verankerd in een internationaal netwerk. Wij zijn op de hoogte van de ontwikkelingen in uw branche en zetten deze kennis voor u in.

Onze klanten zien het belang van onze kennis en advies en passen dit toe in hun bedrijfsvoering. Ze ervaren ons als hun kennispartner bij wie ze altijd terecht kunnen, met een eenvoudig risicovraagstuk, of iets dat om complex maatwerk vraagt. Onze klanten weten: bij Concordia de Keizer word ik goed geholpen.

 

Bekijk de video van Joep!

Top