Nieuws

Regels rond pensioenadvies geactualiseerd

Adviseren over een pensioenregeling is – terecht – aan regels aan gebonden. In augustus 2018 heeft de Autoriteit Financiële Dienstverlening (AFM) deze regels geactualiseerd en gepubliceerd in de nieuwe ‘Leidraad Tweedepijler Pensioenadvies’. Wat gaat u hiervan merken?

Pensioen advies Autoriteit Financiele Dienstverlening AFM Concordia de Keizer
Over de Leidraad Tweedepijler Pensioenadvies

De leidraad is opgesteld om financieel dienstverleners te helpen bij de inrichting van hun adviespraktijk. Het advies kan betrekking hebben op een nieuw pensioenproduct, maar ook op het verlengen, oversluiten of aanpassen van een bestaand pensioenproduct. De inhoud richt zich specifiek op de eerste drie fases van het pensioenadvies: inventariseren, analyseren en adviseren. Alle pensioenadviezen die in Nederland gegeven worden dienen aan de leidraad te voldoen.

Wat verwacht de AFM in het algemeen van de adviseur?

  • Voordat het adviestraject begint, stelt de adviseur zich op de hoogte van de kennis en ervaring, doelstellingen, risicobereidheid en financiële positie van de werkgever; De pensioenadviseur formuleert een advies dat aansluit op de behoeftes en risico’s die de werkgever wil invullen en beheersen.
  • Dit advies moet gereconstrueerd kunnen worden. Ofwel: op basis van welke gronden heeft de werkgever gekozen voor welke pensioenregeling en welk pensioenproduct.
  • Na implementatie van de nieuwe pensioenregeling start de nazorgfase. De werkgever en adviseur maken samen afspraken over de gewenste ondersteuning.

De AFM heeft de volgende schematische weergave opgenomen in de leidraad:

Bron: Leidraad Tweedepijler Pensioenadvies, Publicatiedatum: augustus 2018

Dit verandert er

Als gevolg van het veranderende pensioenlandschap, heeft de AFM een aantal onderdelen in de Leidraad Tweedepijler Pensioenadvies toegevoegd en/of aangepast.

Meer aandacht voor de beschikbare premieregeling

Mede vanwege de structureel lage marktrente worden gegarandeerde pensioenregelingen (bijvoorbeeld middelloonregelingen) steeds duurder. Hierdoor wint de (beschikbare) premieregeling nog steeds aan populariteit. Voor werkgevers kan dit voordeliger zijn en de regeling biedt meer zekerheid over de te betalen premie. Daar staat echter tegenover dat werknemers minder zekerheid krijgen. Bij een (beschikbare) premieregeling wordt de inleg vaak belegd, waardoor werknemers voor hun pensioen afhankelijk zijn van de beleggingsresultaten. Daarom verwacht de AFM dat de adviseur uitgebreider stilstaat bij de advisering van een product op basis van een premieregeling en aandacht besteedt aan de volgende punten:

  • Behandeling van de onzekerheid van de uitkomsten op pensioendatum;
  • Het beleggingsbeleid. Hoe heeft de uitvoerder de beleggingsfondsen ingericht en tegen welke kosten;
  • Willen de werkgever en werknemer beleggingsvrijheid en in welke mate?

De rol van adviessoftware

Sinds de laatste versie van de leidraad uit 2009 zijn steeds meer adviseurs adviessoftware gaan gebruiken. Daarom heeft de AFM hier een apart hoofdstuk over opgenomen. Kern van het verhaal: adviseurs die werken met dergelijke software zijn en blijven zelfstandig verantwoordelijk voor het gegeven advies.

Samen de betaalbaarheid toetsen

In de oude leidraad was de adviseur zelfstandig verantwoordelijk voor de financiële analyse van de onderneming. In de nieuwe leidraad maakt de adviseur samen met de werkgever en de financieel deskundige(n) van de werkgever (accountant, controller, etc.) een zo goed mogelijk inschatting van de financiële ruimte en de betaalbaarheid van de pensioenregeling. Een volledige analyse maken van de financiële positie van de onderneming is hiermee niet langer meer nodig.

Wat betekent dit voor u als relatie van Concordia de Keizer?

Concordia de Keizer adviseert uiteraard al conform de Leidraad Tweedepijler Pensioenadvies sinds de invoering ervan in 2009. De nu gepubliceerde aanvullingen zijn voor ons ook al lange tijd gemeengoed. Zo verwerken wij de aandachtspunten op het gebied van de beschikbare premieregeling al jaren in onze adviezen. Daarin verandert voor onze relaties niets. Voor wat betreft de adviessoftware is het simpel: Concordia de Keizer adviseert niet op basis van de uitkomsten van adviessoftware. Onze adviezen komen tot stand door uitgebreide adviesrapportages en overleg met de werkgever.

Het vervallen van de zelfstandige financiële analyse vinden wij een goede zaak. Overleg met de werkgever en financieel deskundige geeft naar onze mening een betrouwbaarder beeld dan een analyse van de jaarrekening. De financiële analyse is altijd een intensieve exercitie geweest. Dat dit niet meer nodig is, zorgt ook voor minder (kostbare) werkzaamheden in de inventarisatie- en analysefase. Welke gevolgen dit heeft in de praktijk, leggen we u uit voorafgaand aan het adviestraject.

Wilt u meer weten over de leidraad of hoe Concordia de Keizer u begeleidt in adviestrajecten? Neem dan contact op met één van onze pensioenconsultants.


Accountdirector Pensioen


lees meer >

Top