Nieuws

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Het coronavirus heeft een grote impact op onze samenleving. Er zijn ingrijpende maatregelen getroffen. Het gevolg is dat de afgelopen dagen al 78.000 bedrijven een aanvraag voor de regeling werktijdverkorting (WTV) hebben ingediend. Dinsdag 17 maart is aangekondigd dat de huidige regeling WTV per direct wordt vervangen door de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze NOW zou meer passend zijn voor de ingrijpende financiële gevolgen die de corona-uitbraak heeft op ondernemingen.

Please read about Temporary Emergency Measure Bridging for Retention in English at the bottom of this page.

Regeling Werktijdverkorting ingetrokken

De reguliere regeling werktijdverkorting is als gevolg hiervan ingetrokken en kan niet meer worden aangevraagd. Reeds toegekende aanvragen blijven van kracht. Aanvragen die al zijn gedaan maar nog niet zijn behandeld, zullen worden afgehandeld conform de NOW.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Indien een ondernemer vanaf 1 maart een omzetverlies verwacht van 20% of meer kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten worden aangevraagd. De uitkering bedraagt maximaal 90% van de loonsom afhankelijk van het omzetverlies. Voorwaarde hierbij is dat de onderneming het personeel blijft doorbetalen en dat er geen personeel ontslagen mag worden als gevolg van bedrijfseconomische redenen tijdens de subsidieperiode. Belangrijk verschil met de WTV is dat deze regeling ook van toepassing is voor flexcontracten. De tegemoetkoming NOW gaat niet ten koste van WW-rechten van de werknemers; het loon wordt immers volledig doorbetaald door de onderneming.

Wat zijn de gevolgen van de NOW voor de pensioenopbouw van uw medewerkers?

Er verandert niets aan de diensttijd van uw werknemer conform de bepalingen in de Wet op de Loonbelasting. Ofwel, de pensioenopbouw en de verzekerde dekkingen worden onveranderd voortgezet op basis van het laatstverdiende loon voor de toepassing van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud.

U hoeft geen melding te doen aan uw pensioenuitvoerder dat u gebruik maakt van de NOW.

Heeft u vragen?

Heeft u hier vragen over? Onze experts staan voor u klaar en zijn te bereiken via telefoonnummer 010 251 12 51.

Al onze artikelen en berichten over het coronavirus en de gevolgen voor uw bedrijf en uw personeel vindt u hier:

Corona Dossier

The corona virus has a major impact on our society. Far-reaching measures have been taken. As a result, 78,000 companies have already submitted an application for the Working Time Reduction (WTV) regulations in recent days. On Tuesday 17 March, it was announced that the current WTV regulations will be immediately replaced by the temporary Emergency Measure Bridging for Work Retention (NOW). This NOW would be more appropriate to address the significant financial implications of the corona outbreak for businesses.

Working time reduction regulations withdrawn

As a result, the regular working time reduction scheme has been withdrawn and can no longer be applied for. Applications already awarded will remain in effect. Applications that have already been made but have not yet been processed will be handled in accordance with the NOW.

Temporary Emergency Measure Bridging for Retention of Work

If an entrepreneur expects a loss of turnover of 20% or more from 1 March, compensation for wages can be requested from the UWV for a period of three months. The payment amounts to a maximum of 90% of the wage bill, depending on the loss of turnover. This is subject to the condition that the company continues to pay its staff and that no staff may be made redundant due to economic reasons during the subsidy period. An important difference with the WTV is that this regulation also applies to flex contracts. NOW compensation will not affect the employees’ WW rights; after all, the wages are paid in full by the company.

What are the consequences of the NOW for the pension accrual of your employees?

Nothing changes to your employee’s working hours in accordance with the legal provisions of the Wages and Salaries Tax Act. In other words, the pension accrual and the risk covers remain unchanged on the basis of the last-earned wages for the application of the temporary Emergency Measure Bridging for Work Retention.

You do not have to report to your pension provider that you are using the NOW.

Do you have questions?

Do you have any questions about this? Our experts are at your service and can be reached on telephone number 010 251 12 51.


Accountdirector Pensioen


lees meer >

Top