Nieuws

Wab is eerste stap richting nieuwe premies Ziektewet en WGA

De nieuwe wet introduceert niet alleen een ingrijpend nieuw premiesysteem voor de WW. Het kabinet zet ook een cruciale eerste stap richting nieuwe premies voor de Ziektewet en de WGA. Hierbij gaat de omvang van uw organisatie vermoedelijk bepalen of uw premie hoofdzakelijk afhangt van werkelijke schade, of van het aantal flexcontracten dat u aanbiedt.

Verschillende manieren van werken aan 1 tafel - Concordia de Keizer

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) kreeg op 28 mei de zegen van de Eerste Kamer en maakt om te beginnen flexwerk per 1 januari 2020 een stuk duurder via de WW-premie. Kort samengevat betalen alle werkgevers straks alleen een lage WW-premie voor werknemers met een vast contract. Bij alle flexcontracten geldt een fors hogere (+5 procentpunten). ‘Flexcontract’ moet u ruim opvatten: een dienstverband voor bepaalde tijd leidt ook al tot de hoge premie. Naar verwachting gaat ook de kostprijs van uitzendwerk en payrolling omhoog, omdat aanbieders hun eigen hogere premiekosten moeten doorberekenen. Verder zet de regering mede op verzoek van de Eerste Kamer vaart achter maatregelen die premieontwijking door inschakeling van schijnzelfstandigen moeten voorkomen.

Optie van sectorale premies vervalt

Minder bekend is dat de Wab meteen ook een cruciale stap is richting nieuwe premies voor de Ziektewet en de WGA. De invoering van de nieuwe WW-premie is het begin van het afscheid van de sectorfondsen: deze komen op termijn volledig te vervallen. UWV heeft hier bij vaststelling van de premies voor 2019 al uitgebreid op geanticipeerd. Als de sectorfondsen daadwerkelijk verdwijnen, vervalt ook de optie om sectoraal gedifferentieerde premies voor de Ziektewet en de WGA te heffen. Dit heeft directe gevolgen voor kleine en middelgrote werkgevers. De eerste groep betaalt voor deze wetten nu volledig sectoraal bepaalde premies. Bij de tweede bepaalt de bedrijfsomvang volgens een glijdende schaal in hoeverre de premie sectoraal is en in hoeverre hij afhankelijk is van individuele schade. Alleen bij de allergrootste werkgevers is individuele schade de enige bepalende factor.

Hoofdlijnen kabinetswensen zijn bekend

Wat het kabinet precies in plaats van de sectorpremies wil invoeren, heeft het nog niet prijsgegeven. Wel zijn de hoofdlijnen van het wensenlijstje bekend. In de Memorie van toelichting bij de Wab is (op p. 96) sprake van ‘een verbeterde en toekomstbestendige premiesystematiek voor kleine en middelgrote werkgevers’ die:

  • aansluit bij het risicoprofiel van werkgevers;
  • rekening houdt met de mate waarin zij hun eigen Ziektewet- en WGA-risico kunnen beheersen;
  • bijdraagt aan voldoende solidariteit in het stelsel van ziekte en arbeidsongeschiktheid;
  • tot een voldoende gelijk speelveld leidt op de hybride ZW- en WGA-markt;
  • van kracht wordt per 2020 of 2021.
Contouren van een nieuw stelsel

Combineren we dit wensenlijstje met het kabinetsstreven om flexibele contracten duurder te maken dan vaste en de bij de WW gekozen oplossing, dan is het mogelijk om een inschatting te maken. Het in onze visie meest voor de hand liggende premiestelsel voor de Ziektewet en de WGA ziet er dan als volgt uit:

  • Bent u een grote werkgever, dan blijven uw premies volledig afhankelijk van individuele schade. U betaalt nu geen sectorpremie, dus er is geen noodzaak om iets ter vervanging hiervan te verzinnen.
  • Bent u een middelgrote werkgever, dan blijven uw premies waarschijnlijk deels afhankelijk van individuele schade. De collectieve sectorale schade vervalt als tweede bepalende factor; in plaats daarvan gaat per individuele werknemer de contractvorm een rol spelen. Net als nu bepaalt uw bedrijfsomvang via een glijdende schaal de verhouding tussen beide premiecomponenten.
  • Behoort u tot de kleinste werkgevers, dan verdwijnt de collectieve schade per sector als bepalende factor. In plaats daarvan gaat u premies betalen die volledig afhangen van de contractvorm.
Sterk uiteenlopende prikkels

Als bovenstaande inschatting klopt, laat het kabinet het principe ‘de vervuiler betaalt’ bij een deel van de werkgevers los. In plaats daarvan stelt het de premie bij kleine werkgevers volledig en bij middelgrote deels naar risico vast. Ervan uitgaand dat een hoger risico een hogere premie oplevert, maakt dit flexwerk voor kleine werkgevers altijd duurder dan een vast contract. Bent u een middelgrote werkgever, dan bepaalt uw bedrijfsomvang wat de grootste invloed heeft op de kosten. Is uw organisatie relatief groot, dan is dat de individuele schade; is ze relatief klein, dan is dat de contractvorm. Bent u een grote werkgever, dan is een flexcontract alleen duurder dan een vast contract als het grotere schade of hogere preventiekosten oplevert. Hiermee is één ding zeker: bij de WW geeft het kabinet een heel wat eenduidiger prikkel dan bij de Ziektewet en de WGA.

Meer weten?

Neem contact op met onze consultant Leony Slagter via telefoonnummer 06 – 51 15 40 07. Zij helpt u graag verder.

Op de hoogte blijven?

Altijd op de hoogte blijven van de risico's in uw sector? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

 

 

 

 

 


Consultant Sociale Zekerheid


lees meer >

Top