Nieuws

Wet Compensatie Transitievergoeding: hoe werkt het?

Op grond van de Wet Compensatie Transitievergoeding dient het UWV de transitievergoeding aan u terug te betalen als sprake is van een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze regeling treedt op 1 april 2020 in werking maar u dient nú al de gegevens goed te bewaren. De nieuwe wet geldt namelijk met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Maar hoe werkt het?

Transitievergoeding compensatie wet preventis Concordia de Keizer
Ingangsdatum 1 april 2020, terugwerkende kracht tot 1 juli 2015

U kunt vanaf 1 april 2020 bij het UWV compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die u aan uw werknemers heeft betaald na langdurige arbeidsongeschiktheid. Voor het ontvangen van compensatie is het van belang dat u de juiste gegevens aan het UWV verstrekt. Voor reeds betaalde transitievergoedingen geldt: bewaar de gegevens van deze gevallen goed, want de nieuwe wet geldt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

De eerdere antwoorden van minister Koolmees op Kamervragen gingen gepaard met de conceptregeling compensatie transitievergoeding, waarin aanvraag- en beslistermijnen zijn opgenomen.

NB Uit de toelichting bij de conceptregeling blijkt welke gegevens u moet verstrekken bij de aanvraag (zie hieronder). Bewaar deze gegevens als u nu al een transitievergoeding betaalt of heeft betaald!

Compensatieregeling transitievergoeding

Het wetsvoorstel voorziet erin dat u door het UWV wordt gecompenseerd voor de transitievergoeding die u heeft betaald na het einde van een dienstverband na langdurige arbeidsongeschiktheid. De wijze van beëindiging is daarbij niet van belang. U heeft dus recht op compensatie zowel:

 • bij opzegging na een verkregen ontslagvergunning van het UWV als
 • bij ontbinding door de kantonrechter als
 • bij beëindiging met wederzijds goedvinden als
 • bij een einde dienstverband van rechtswege

Voorwaarde is dat uw werknemer ziek is op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt. De compensatie is beperkt tot de transitievergoeding die is opgebouwd tot en met het tweede ziektejaar. In het conceptwetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is het voorstel opgenomen dat compensatie van de transitievergoeding alleen kan plaatsvinden als er sprake is van twee jaar ziekte van uw werknemer.

Welke regels dienen voor de aanvraag?

U kunt pas een aanvraag indienen, nadat de wet in werking is getreden – beoogde datum: 1 april 2020 – en nadat de transitievergoeding is betaald. Voor de structurele situatie is bepaald dat de compensatie ten hoogste zes maanden na betaling van de volledige (transitie) vergoeding kan worden aangevraagd. Als u de transitievergoeding in termijnen heeft betaald, dan kunt u een aanvraag voor compensatie indienen na de laatste betaling. Voor oude gevallen (vóór 1 april 2020 betaalde transitievergoeding) moet de aanvraag uiterlijk 30 september 2020 worden ingediend. Een aanvraag voor compensatie valt onder de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De beslissing van het UWV op de aanvraag is een beschikking waartegen bezwaar en (hoger) beroep openstaat. Het UWV beslist in beginsel binnen acht weken.

Na inwerkingtreding van de wet kunnen ook de aanvragen worden ingediend voor de betaalde transitievergoeding in de periode 2 juli 2015 tot 1 april 2020. Voor deze oude gevallen is het niet haalbaar om binnen de hiervoor genoemde termijn te beslissen, aangezien er naar verwachting in de eerste zes maanden na inwerkingtreding van deze regeling een groot aantal aanvragen wordt ingediend. Daarom is bepaald dat het UWV voor deze oude gevallen binnen zes maanden na ontvangst op de aanvraag moet beslissen.

Welke gegevens moet u verstrekken?

U zult bij de aanvraag gegevens moeten verstrekken voor de onderbouwing van het recht op compensatie en de hoogte daarvan. Op grond daarvan kan het UWV de aanvraag inhoudelijk beoordelen. De aanvraag, aan de hand van een formulier, verloopt (zoveel mogelijk) langs elektronische weg.

U zult bij de aanvraag in ieder geval de volgende gegevens moeten verstrekken:

 • De arbeidsovereenkomst met betreffende werknemer
 • Als de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd: bescheiden waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit kan zijn:
  • de beschikking waaruit blijkt dat het UWV toestemming heeft verleend voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid
  • de beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst om die reden is ontbonden
  • de beëindigingsovereenkomst die is opgesteld naar aanleiding van het met wederzijds goedvinden beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. (Na ommekomst van de periode van het opzegverbod tijdens ziekte)
 • Als de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van het UWV: een verklaring van u dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode waarin de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelende bedrijfsarts
 • Het door u, tijdens ziekte, betaalde loon (aan de hand van loonstroken)
 • De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen
 • Bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding. Bij betaling in termijnen moeten betalingsbewijzen worden overlegd waaruit blijkt dat de gehele vergoeding is voldaan

NB Zorg ervoor dat u deze bewaart, als u al vóór 1 april 2020 de transitievergoeding heeft betaald! Voor de oude gevallen zal gelden dat het UWV vaak een beschikking heeft afgegeven betreffende de aanvraag voor een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA-uitkering) of, als de arbeidsovereenkomst van rechtswege is geëindigd, ziekengeld heeft toegekend op grond van de Ziektewet. Uit die gegevens blijkt dan dat de werknemer ziek was bij het einde van de arbeidsovereenkomst. Als het UWV niet over deze informatie beschikt, dient u een verklaring af te leggen dat de werknemer ziek was bij het einde van de arbeidsovereenkomst, waarbij aanvangsdatum van de ziekte wordt vermeld, evenals de naam van de bedrijfsarts die de ziekte heeft vastgesteld.

Geen transitievergoeding bij vervangende cao-regeling bij bedrijfseconomisch ontslag

In het wetsvoorstel wordt ook geregeld dat geen transitievergoeding is verschuldigd bij ontslag om bedrijfseconomische redenen als de werknemer op grond van de cao recht heeft op een voorziening die bijdraagt aan het beperken van werkloosheid, op een redelijke financiële vergoeding of op een combinatie daarvan. De bedoeling is dat dit onderdeel van de wet op 1 januari 2020 in werking treedt.


Consultant Sociale Zekerheid


lees meer >

Top