Nieuws

Zijn uw pensioenlasten nu nog wel betaalbaar?

De financiële gevolgen van het coronavirus zijn groot. Hoe lang deze situatie zal aanhouden is onzeker. En wat hiervan op de lange termijn de gevolgen zijn voor uw onderneming ook. De overheid biedt met de NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud) een mogelijkheid om een deel van uw loonkosten vergoed te krijgen. De overige kosten van uw arbeidsvoorwaardenpakket, zoals ook uw pensioenregeling, lopen gewoon door en vallen niet onder de NOW. Pensioen is uitgesteld loon; de betaling van de premie aan uw pensioenuitvoerder is contractueel en wettelijk verplicht.

Please read about the affordability of your pension scheme in English at the bottom of this page.

Coulance met betrekking tot de betalingsverplichting?

Pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en Stichting van de Arbeid zijn momenteel in overleg met het Verbond van Verzekeraars of er tijdelijk op een versoepelde manier met de betalingsverplichting van de pensioenpremies om kan worden gegaan. Er wordt naar een branchebrede oplossing gezocht waarbij er uitstel wordt verleend op de verschuldigdheid van de pensioenpremies, zodat de pensioenrechten van de deelnemers niet worden aangetast. De invulling van de richtlijnen om gebruik te kunnen maken van coulance bij het betalen van de pensioenpremies moet nog nader worden ingevuld.

Eenzijdig aanpassen van uw pensioenregeling

De pensioenwet biedt u als werkgever een mogelijkheid om in geval van een ‘zwaarwichtig belang’ uw pensioenregeling inhoudelijk eenzijdig tussentijds te wijzigen. U kunt dan de pensioenregeling aanpassen zonder instemming van uw Ondernemingsraad en of uw werknemers. Om van deze mogelijkheid gebruik te kunnen maken dient u aan vele eisen te voldoen en dit traject zal enige tijd in beslag nemen. Deze eenzijdige wijziging is geen mogelijkheid indien u verplicht bent aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. De inhoud van de pensioenregeling wordt in dat geval niet door u als werkgever bepaald maar door de sociale partners.

Heeft u vragen?

Levert de betaalbaarheid van de pensioenlasten op dit moment direct problemen voor u op? Of wilt u meer weten over het eenzijdig aanpassen van uw pensioenregeling? Onze experts staan voor u klaar en zijn te bereiken via telefoonnummer 010 251 12 51.

Al onze artikelen en berichten over het coronavirus en de gevolgen voor uw bedrijf en uw personeel vindt u hier:

Corona Dossier

The corona virus has huge financial implications. It is uncertain how long this situation will last, and what the long-term consequences will be for your company. With the NOW (Temporary Emergency Measure Bridging for Retention of Work), the government offers an option to have part of your salary costs reimbursed.

The other costs of your secondary benefits package, such as your pension scheme, are continued as usual and do not fall under the scope of the NOW. Pension is deferred wages, the payment of the premium to your pension provider is contractually and legally required.

Leniency with regard to the payment obligation?

Pension providers, the Pension Federation and the Labor Foundation are currently in consultation with the Dutch Association of Insurers as to whether the payment obligation of the pension contributions can be temporarily handled in a more flexible manner. An industry-wide solution is being sought in which deferment of the pension contributions is granted so that the pension rights of the participants are not affected. The details of the guidelines for using leniency when paying the pension contributions have yet to be specified.

Unilateral adjustment of your pension scheme

As an employer, the Pension Act offers you the opportunity to unilaterally change your pension scheme in the event of a “overriding interest”. You can then adjust the pension scheme without the approval of your Employee Council and / or your employees. To use this possibility you have to meet many requirements and this process will take some time. This unilateral change is not possible if you are obliged to join an industry pension fund. In that case, the content of the pension scheme is not determined by you as an employer, but by the social partners.

Any questions?

If the affordability of the pension costs immediately causes problems for you, please contact us. We can then consult with your pension provider. If you would like to know more about unilaterally adjusting your pension scheme, please contact your pension adviser. Our expert team is ready to assist you if you would like additional information.


Accountdirector Pensioen


lees meer >

Top